Parkeringspolicy

Föreningens parkerings policy är godkänd vid styrelsens sammanträda 2013-11-05

För att uppnå säkerhet, trivsel och minsta miljöpåverkan, skall nedanstående regler följas av de personer som parkerar bilar inom föreningens område.

Medlemmar parkerar sina bilar inom det området som är upplåtet för boendeparkering. Området är skyltat med hyrda platser. Varje plats är numrerad.

Det är förbjudet att parkera på annan plats än sin egen.

Besökande skall ställa sina fordon på de särskilda platser som skyltats för detta ändamål. Dessa platser får inte brukas av boende i området. Platserna är onumrerade. P-tillstånd skall ligga väl synlig innanför vindrutan. Tillståndet gäller för besökare och gäller i 48 timmar.

Garagen är avsedda för biluppställning inomhus. Parkering framför garagen är inte tillåten.

Alla parkeringsytor är upplåtna för parkering av fordon som ej har brukandeförbud.

Underlåtelse att följa denna regel medför att avtalet för parkeringen sägs upp.

Bilar med brukandeförbud som olovligen står uppställda inom föreningens område kommer att borttransporteras på uppdrag av Svensk Bevakningstjänst AB.

På övriga ytor/gårdar råder parkeringsförbud. Detta gäller även de parkeringsfickor som finns efter A-gatan.

Av- och pålastning får ske max femton minuter (15 minuter). I annat fall övergår lastningen/lossningen till att bli parkering, vilket är förbjudet.

All parkeringsskyltning inom föreningen sker med vägmärken.

 

Brf. Kaprifolen har träffat avtal med Svensk Bevakningstjänst AB att övervaka dessa regler. Underlåtelse att följa denna policy kan resultera i en kontrollavgift.