Ordningsföreskrifter

För den gemensamma trevnaden

I bostadsrättsföreningen äger medlemmarna fastigheterna tillsammans. Boendekostnaden bestäms av föreningens faktiska kostnader.
Med tanke på detta och för den gemensamma trevnaden har dessa föreskrifter tagits fram. Dessa skall beaktas av oss alla. Låt oss hjälpas åt att skapa en trivsam atmosfär i umgänget med varandra och att visa både hänsyn och tolerans.

Inkoppling, ljud och husdjur

Alla fasta installationer inom EL och VVS skall utföras av fackman med behörighet och försäkringsskydd.
Ljudstörningar, t ex borr- och spikbuller skall begränsas till tiden mellan kl. 09:00 – 20:00. Störande ljudnivå får inte förekomma efter kl. 22:00, det gäller alla dagar och inte före 07:00 på vardagar och inte före 09:00 på lördagar, söndagar och helgdagar. Fackmän är undantagna dessa tider vardagar. Vid fester aviseras grannarna någon dag/vecka i förväg för att visa respekt. Hundar bör inte lämnas ensamma då saknaden efter ”husse” och ”matte” gör att de kan yla och skälla till grannars förtret.

Parkering/Motorfordon

Boende med motorfordon får endast parkera på en egen hyrd plats.
Boende får inte parkera på föreningens gästparkering.
Besökande hänvisas till gästparkeringen och där gäller p-tillstånd, gäller i 48 timmer.
All motortrafik inom området bör undvikas.
Framkörning till entrén i KRYPFART är endast tillåten vid i- och urlastning, max 15 min detta gäller för hela området.
Undvik tomgångskörning.
Motorvärmarkablar skall inte hänga kvar i stolpen, när den inte används.

Tvättstugan

Tvättider bokas i kvartershuset (Syrenvägen 65) med magnetbricka
Bokningsbara tider finns mellan Kl. 05:00 – 23:00.
Tvättstugan får endast användas för och av de boende på Kaprifolen och det är användarens skyldighet att lämna tvättstugan väl städad efter sig. Se till att tvättstugan är tom när tvättiden är slut.
Detta innebär:
1. Avtorkning av maskiner, torktumlare och bänkar.
2. Rengöring av dammfilter (1st.) i torktumlaren.
3. Sopning samt våttorkning av golv.

Följer man inte detta kan man bli avstängd från tvättstugan.

Bastu och solarium

Bokning av bastu och solarium sker med samma magnetbricka som vid bokning av tvättstugan.

Regler för bastu och solarium hittar du här

Detta gäller alla medlemmar deras barn/ungdomar och
gäster.

Följer man inte detta kan man bli avstängd från kvartershuset.

Bostaden

Lägenheten får inte användas för annat än det som avses i bostadsrättsavtalet samt Kaprifolens stadgar d v s som bostad.
Uthyrning och avsevärd förändring av lägenhet kräver styrelsens godkännande.

Piskställ

Piskning av mattor och dylikt är endast tillåtet på anvisad plats.

Blomlådor

Blomlådor ska placeras på insidan av balkongräcket. Blomlådor får inte fästas på fasaden.

Yttre området

Föreningens planteringar, lekparker etc. sköter vi gemensamt om.
Var och en måste ta ansvar för att omgivningarna hålls efter. Tänk på att ett välskött och trevlig område höjer värdet på våra bostadsrätter. Det finns 3 redskapsförråd med diverse redskap och verktyg som t.ex. gräsklippare, skottkärra, spadar m.m. Se till att alla redskap du lånar återlämnas väl rengjorda efter användandet. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att de häckar som omger bostaden hålls väl ansade. De får inte växa sig högre än 1,5 meter.

Husdjur

Det är inte tillåtet att rasta ditt husdjur inom området.
Se till att du håller ditt husdjur kopplat.
Detta gäller såväl hund som katt.

Fläktsystemet i våra hus

Praktiskt kan man inte bygga ett hus helt lufttätt. Vissa otätheter uppstår alltid, när man fogar ihop olika material. För att eliminera detta obehag som kan uppstå av denna ofrivilliga ventilation skall ventilationen balanseras med hjälp av ventilations- springorna i fönstren. Om man styr friskluftsintagen så skapas balans mellan frånluft och inkommande luft och besvärande drag från ofrånkomliga materialskarvar kan således undvikas.
Vid provningar som gjorts i vissa lägenheter här på Syrenvägen har tätheten varit osedvanlig god varför det är speciellt viktigt att springventiler alltid hålls öppna eftersom fläkten hela tiden suger ut luft ur lägenheten.
Ur hygienisk synpunkt och för att undvika fukt, imma på rutor, mögel och dålig lukt bör halva lägenhetens luftomsättning bytas varje timme.
Genom att minska ventilationen uppstår den negativa effekten, att luften kommer att innehålla mer fukt. Den fuktiga luften känns kallare än torr varför man måste hålla högre inomhustemperatur för att det skall kännas behagligt.
Vill man byta fläkt själv ska man tänka på att fläkten skall vara en Alliansfläkt dvs. reglage måste vara så monterat så att den även styr stora fläkten på taket.
Om någon monterar en fläkt ”fel” kommer föreningen att montera en ”standard” fläkt som den boende får betala.

Allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
Om akut skada inträffar i huset tag kontakt med någon i styrelsen eller HJT 021-4750710.

Säkerhet

Var försiktig med eld. Se Grillningspolicy.
Din lägenhet måste vara utrustad med brandvarnare.
Fråga gärna grannar om dem kan tömma din brevlåda när Du är bortrest under en längre tid.
Vid framförande av fordon inom området, visa hänsyn och aktsamhet, tänk på barnen. Stäng alltid av bilen

Gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

Balkonger, altaner, uteplatser

Balkonger/altaner får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkong-/altanmöblering. skakning av mattor, sängkläder mm.

Vänligen se till att balkonger och uteplatser inte ser ut som sopstation, risken finns att det kan dra till sig skadedjur.
Klippning av gräsmattor och häckar måste skötas.

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
För inglasning av balkong krävs tillstånd av styrelsen.

Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Cyklar, mopeder, barnvagnar

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelstället eller i sina förråd och inte ställas utanför porten.

Gårdar, gemensamhetslokal

Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut och lämnas på anvisad förvaringsplats.
Gemensamhetslokalen kan bokas för privata tillställningar.
Bokningslista och regler för uthyrningen finns hos ansvarig uthyrare.
Om något blir förstört är Du ersättningsskyldig.

Avfallshantering, elavfall, kemiska produkter

Föreningen källsorterar avfallet, markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummen.
Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i restavfall.
Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste återbruk.
Allt som det inte finns markerade kärl för ansvarar du själv för att transportera bort. 
 

Förråd

 Brandfarliga vätskor t.ex. målarfärg, kemikalier, gastuber och bensin får ej förvaras i förråden. Gångarna ska hållas fria. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förråden. Rökning är förbjuden.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende.
Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar.
Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från bostadsrätten.
Skyldigheten gäller i bostadsrätten men också i gemensamma utrymmen.
Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Skall man ha fest så informera gärna grannarna i god tid innan. Vi har ett störningsjoursavtal med AVARN tel. 010-2109000

Andrahandsuthyrning

Ansökan om detta sker hos styrelsen.

Lek med boll 

Det är inte tillåtet att spela fotboll inom Brf. Kaprifolens gemensamhetsytor med tanke på olycksrisken.
Det finns särskilda platser för detta.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
En särskild bostadsrättsförsäkring har föreningen tecknad för samtliga boende.

Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner/sätta upp en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.